Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Công bố thông tin

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/105-co-dong/thong-tin-chung/thay-doi-nhan-su/270-tu-van-thiet-ke-viettel-chuyen-nhung-nguoi-lang-thang

Tư vấn Thiết kế Viettel: Chuyện những người "lang thang"

11-02-2019 15:11:00

 

CTCP TVTK Viettel là công ty tư vấn thiết kế hạ tầng viễn thông số 1 tại Việt Nam được thành lập vào năm 1995. TVTK là doanh nghiệp có mức tăng trước trung bình năm sau so với năm trước gấp hai lần và gấp ba lần số với doanh nghiệp đứng thứ 2 trong ngành.Tổng doanh thu hợp nhất năm 2017 của CTCP TVTK Viettel tăng trưởng mạnh, đạt 91 tỷ đồng, tăng gần 13% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 23,2 tỷ đồng. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2018, hai con số này lần lượt đạt hơn 39,2 tỷ và 11,9 tỷ đồng.

Trong 23 năm, TVTK đã thực hiện nhiều công trình viễn thông lớn như 5 đường trục cáp quang Bắc – Nam (mỗi tuyến trên dưới 1700 km); 90.000 km các tuyến cáp rẽ nhánh, 4.000 tuyến Viba, 35.000 trạm BTS; 10 cột anten tự đứng trên70m của các đài Phát thanh và Truyền hình trên toàn quốc, giám sát 300 tuyến cáp ngầm trên toàn quốc và đang trong tiến trình kiểm định hàng ngàn trạm BTS.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/105-co-dong/thong-tin-chung/thay-doi-nhan-su/266-thong-tin-dang-ky-giao-dich-tren-san-upcom

Thông tin đăng ký giao dịch trên sàn Upcom

13-12-2018 04:03:19

 Ngày 18/12/2018, VTK mã cổ phiếu của Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel đã có phiên giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với mức giá khởi điểm 28.000 đồng/CP

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/267-thong-bao-ket-qua-giao-dich-cua-nguoi-noi-bo

Thông báo kết quả giao dịch của người nội bộ

10-12-2018 08:35:26

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phan Thế Trường.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/265-thong-bao-chot-danh-sach-co-dong-phuc-vu-len-upcom

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ lên Upcom

30-11-2018 10:33:46

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ lên Upcom

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/264-thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

09-11-2018 10:24:35

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/262-cbtt-ket-qua-giao-dich-cp-cua-nguoi-noi-bo

CBTT Kết quả giao dịch Cp của người nội bộ

03-08-2018 15:36:27

 Công bố thông tin về kết quả giao dịch Cổ phiếu của người nội bộ

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/105-co-dong/thong-tin-chung/thay-doi-nhan-su/260-thong-bao-thay-doi-giam-doc-cong-ty

Thông báo thay đổi Giám đốc Công ty

01-08-2018 01:29:27

Công ty Cp Tư vấn Thiết kế Viettel thôg báo thay đổi nhân sự

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/261-cbtt-giao-dich-cp-cua-nguoi-noi-bo

CBTT giao dịch Cp của người nội bộ

11-07-2018 08:59:26

Công bố thông tin giao dịch CP của người nội bộ

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/104-co-dong/thong-tin-chung/co-tuc/259-thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-nhan-co-tuc-nam-2017-bang-tien

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền

10-07-2018 02:32:01

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/251-thong-bao-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

07-05-2018 16:05:03

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/248-thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

19-03-2018 10:47:00

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/247-cong-bo-thong-tin-ve-giao-dich-cua-nguoi-noi-bo

Công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ

20-01-2018 04:38:55

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/246-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-va-nguoi-co-lien-quan

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

06-01-2018 01:34:46

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ là ông Nguyễn Đăng Hùng

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/245-cong-bo-thong-tin-ve-giao-dich-cua-nguoi-noi-bo-va-nguoi-co-lien-quan-cua-nguoi-noi-bo

Công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

14-12-2017 09:58:03

 Công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/103-co-dong/thong-tin-chung/tang-von-co-phieu-quy/243-thay-doi-noi-dung-dang-ky-doanh-nghiep

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

18-09-2017 09:01:23

Giấy phép kinh doanh số 0100109106-075 đang ký lần đầu ngày 23/03/2010 thay đổi lần thứ 6 ngày 13/09/2017. Lý do: Tăng vốn

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/105-co-dong/thong-tin-chung/thay-doi-nhan-su/241-thong-bao-bo-nhiem-quyen-pho-giam-doc

Thông báo bổ nhiệm Quyền phó Giám đốc

14-07-2017 03:43:27

Thông báo bổ nhiệm mới Phó Giám đốc

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/103-co-dong/thong-tin-chung/tang-von-co-phieu-quy/244-ubck-nha-nuoc-thong-bao-nhan-du-ho-so-bao-cao-phat-hanh

UBCK nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành

22-06-2017 09:15:00

 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/104-co-dong/thong-tin-chung/co-tuc/240-bao-cao-ket-qua-phat-hanh-co-phieu-de-tra-co-tuc-va-phat-hanh-co-phieu-de-tang-von-co-phan-tu-nguon-von-chu-so-huu

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

19-06-2017 10:58:03

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/104-co-dong/thong-tin-chung/co-tuc/239-cong-bo-thong-tin-phat-hanh-co-phieu-de-tra-co-tuc-va-phat-hanh-co-phieu-de-tang-von-co-phan-tu-nguon-von-csh

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu đề trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

29-05-2017 10:23:36

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu đề trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/104-co-dong/thong-tin-chung/co-tuc/238-thong-bao-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

29-05-2017 10:18:26

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền, trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Trụ sở giao dịch

Văn phòng: Tầng 6, tòa nhà Viettel, số 1 Trần Hữu Dực, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

  • Điện thoại: 024.62660165 – 024.62660167
  • Fax: 024.62660249
  • Phụ trách kinh doanh: 0986.494.686

Đại diện miền Trung

Văn phòng: Lô A2-9 Thăng Long, P. Hoà Thọ Đông, Q. Cẩm lệ, TP Đà Nẵng.

  • Điện thoại: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

Đại diện phía Nam

Văn phòng: Lô H42 Khu Tái Định Cư 10ha, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

  • Điện thoại: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404