Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Công bố thông tin

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/105-co-dong/thong-tin-chung/thay-doi-nhan-su/234-quyet-dinh-thay-doi-nhan-su

Quyết định thay đổi nhân sự

30-03-2017 08:52:39

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo quyết định miễn nhiệm phó giám đốc

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/233-thong-bao-chot-danh-sach-co-dong-phuc-vu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2017

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

30-03-2017 08:41:44

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/232-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-co-lien-quan-nguoi-noi-bo-tvk

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ TVK

21-09-2016 13:45:24

Người có liên quan với người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel là bà: Nguyễn Lê Loan vợ ông Nguyễn Minh Hùng, Thành viên BKS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/231-thong-bao-giao-dich-co-phieu-nguoi-co-lien-quan-cua-nguoi-noi-bo

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

01-09-2016 03:33:46

 Người có liên quan của người nội bộ, Bà: Nguyễn Lê Loan vợ Ông: Nguyễn Minh Hùng - TV Ban Kiểm soát thông báo giao dịch cổ phiếu 

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/230-thong-bao-thay-doi-mau-dau

Thông báo thay đổi mẫu dấu

29-08-2016 08:24:18

 Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo thay đổi mẫu con dấu. 

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/103-co-dong/thong-tin-chung/tang-von-co-phieu-quy/229-thong-bao-thay-doi-mau-giay-chung-nhan-so-huu-cp-va-tra-giay-cnshcp

Thông báo thay đổi mẫu giấy chứng nhận sở hữu CP và trả giấy CNSHCP

08-08-2016 09:39:21

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và trả sổ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bổ sung cho Cổ đông.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/105-co-dong/thong-tin-chung/thay-doi-nhan-su/227-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-bo-nhiem-ke-toan-truong-moi

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc bổ nhiệm kế toán trưởng mới

01-06-2016 12:35:57

Ngày 01/06/2016 Đồng chí Nguyến Hữu Hải được bổ nhiệm giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Viettel

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/226-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-tvk

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ TVK

23-05-2016 17:50:47

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel là ông Đào Minh Hải, Thành viên BKS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/104-co-dong/thong-tin-chung/co-tuc/224-nghi-quyet-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-chi-tra-co-tuc-nam-2015-bang-tien-mat

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

06-05-2016 15:24:35

Thời gian chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày 20/05/2016

Tỷ lệ cổ tức chi trả bằng tiền mặt: 20% mệnh giá/năm

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/225-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

04-05-2016 15:41:30

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel là ông Đào Minh Hải, Thành viên BKS thông báo giao dịch cổ phiếu.

 

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/220-thong-bao-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2016

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

25-03-2016 03:47:29

  Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/103-co-dong/thong-tin-chung/tang-von-co-phieu-quy/219-chung-nhan-dang-ky-chung-khoan-lan-1

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

10-03-2016 04:46:38

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã đăng ký thay đổi lần thứ 1. Chi tiết trong file đính kèm.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/218-cong-bo-thong-tin-ve-viec-thay-doi-dang-ky-kinh-doanh-lan-thu-5

Công bố thông tin về việc thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 5

21-10-2015 09:01:46

Công ty CP tư vấn thiết kế Viettel công bố thông tin về việc thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 5

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/105-co-dong/thong-tin-chung/thay-doi-nhan-su/217-cong-bo-thong-tin-ve-viec-thay-doi-thanh-vien-ban-giam-doc

Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên ban Giám đốc

03-08-2015 09:15:39

Ngày 03/8/2015, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel đã ra quyết định... 

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/103-co-dong/thong-tin-chung/tang-von-co-phieu-quy/216-cong-van-ubck-nha-nuoc-ve-viec-phat-hanh-thanh-cong-co-phieu

Công văn UBCK Nhà nước về việc phát hành thành công cổ phiếu

22-07-2015 10:02:10

Ngày 16/07/2015 UBCK Nhà nước đã nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu...

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/104-co-dong/thong-tin-chung/co-tuc/211-cong-bo-thong-tin-phat-hanh-co-phieu-de-tra-co-tuc-va-phat-hanh-co-phieu-de-tang-von-co-phan-tu-nguon-von-chu-so-huu

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

10-06-2015 12:00:00

 

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/104-co-dong/thong-tin-chung/co-tuc/204-chi-tra-co-tuc-nam-2014-bang-tien-mat-tra-co-tuc-bang-co-phieu

Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt & trả cổ tức bằng cổ phiếu

10-06-2015 03:53:40

Nghị quyết HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel về chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt và trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/103-co-dong/thong-tin-chung/tang-von-co-phieu-quy/188-phat-hanh-co-phieu-tra-co-tuc-va-phat-hanh-co-phieu-tu-nguon-von-chu-so-huu

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu

29-05-2015 11:01:05

Ngày 29/05/2015 Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã đồng ý phương án phát hành thực hiện theo nghị quyết 31/NQ ĐH- VTK ngày 22/04/2015 và các quy định của pháp luật về việc phát hành cổ phiếu trả cố tức và phát hành cổ phiếu từ ...

 

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/173-bai-viet-ve-tinh-hinh-co-tuc-nam-2015

Thông báo về ngày đăng ký cuối cũng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

16-03-2015 19:27:35

 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cũng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/105-co-dong/thong-tin-chung/thay-doi-nhan-su/190-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thay-doi-thanh-vien-ban-giam-doc

Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thành viên ban Giám đốc

30-06-2014 10:59:41

Ngày 30/06/2014 Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel đã ra quyết nghị miễn nhiệm đồng chí Lê Hòa Miên nguyên Phó giám đốc công ty và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đăng Hùng lên đảm nhiệm vị trí Phó giám đốc Công ty.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Trụ sở giao dịch

Văn phòng: Tầng 6 - Tòa nhà Viettel - Số 01 Trần Hữu Dực  - P. Mỹ Đình 2 - Q.Nam Từ Liêm - Tp. Hà Nội.

  • Điện thoại: 024.62660165 – 024.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Phụ trách kinh doanh: 0986.494.686

Đại diện miền Trung

Văn phòng: Lô A2-9 Thăng Long, P. Hoà Thọ Đông, Q. Cẩm lệ, TP Đà Nẵng.

  • Điện thoại: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

Đại diện phía Nam

Văn phòng: Lô H42 Khu Tái Định Cư 10ha, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

  • Điện thoại: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404