Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Công bố thông tin

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/237-thong-bao-chot-danh-sach-co-dong-phuc-vu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2020

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

11-03-2020 16:55:34

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian Đại hội: dự kiến 14:00 ngày 14/04/2020 

- Địa điểm tổ chức: Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/265-thong-bao-ve-viec-cap-lai-giay-chung-nhan-co-phan

Thông báo về việc cấp lại giấy chứng nhận cổ phần

20-02-2020 16:55:34

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo về việc cấp lại giấy chứng nhận cổ phần

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/104-co-dong/thong-tin-chung/co-tuc/261-chi-tra-co-tuc-nam-2014-bang-tien-mat-tra-co-tuc-bang-co-phieu-2

Thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2018

08-10-2019 03:53:40

 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách về chi trả cổ tức năm 2018 

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/262-thong-bao-chot-danh-sach-co-dong-phuc-vu-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

12-07-2019 16:55:34

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2019

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian láy ý kiến bằng văn bản dự kiến:  ngày 26/08/2019 đến 05/09/2019 

- Địa điểm tổ chức: Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/255-thong-bao-chot-danh-sach-co-dong-phuc-vu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

15-03-2019 16:55:34

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2019

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian Đại hội: dự kiến 14:00 ngày 16/04/2019 

- Địa điểm tổ chức: Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/259-quyet-dinh-ve-viec-chap-thuan-dang-ky-giao-dich-co-phieu-cua-ctcp-tu-van-thiet-ke-viettel

Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Tư Vấn Thiết Kế Viettel

13-12-2018 17:50:47

Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Tư Vấn Thiết Kế Viettel

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/257-upcom

Thông báo chốt danh sách phục vụ Upcom

30-11-2018 15:41:30

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách phục vụ nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Upcom

 

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/256-thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-tvk

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ TVK

15-11-2018 17:50:47

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel là ông Phan Thế Trường, Thành viên BKS thông báo giao dịch cổ phiếu.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/258-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-tvk-4

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ TVK (2)

15-11-2018 17:50:47

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel là ông Phan Thế Trường, Thành viên BKS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/252-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-tvk-2

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ TVK (2)

06-08-2018 17:50:47

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel là ông Phan Thế Trường, Thành viên BKS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/251-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-2

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (2)

01-08-2018 15:41:30

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel là ông Phan Thế Trường, Thành viên BKS thông báo giao dịch cổ phiếu.

 

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/105-co-dong/thong-tin-chung/thay-doi-nhan-su/250-quyet-dinh-thay-doi-nhan-su-2

Quyết định thay đổi nhân sự

01-08-2018 08:52:39

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo quyết định miễn nhiệm giám đốc

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/247-bai-viet-ve-tinh-hinh-co-tuc-nam-2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cũng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

08-05-2018 19:27:35

 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cũng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/105-co-dong/thong-tin-chung/thay-doi-nhan-su/234-quyet-dinh-thay-doi-nhan-su

Quyết định thay đổi nhân sự

30-03-2017 08:52:39

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo quyết định miễn nhiệm phó giám đốc

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/233-thong-bao-chot-danh-sach-co-dong-phuc-vu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2017

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

30-03-2017 08:41:44

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/260-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ TVK

24-12-2016 17:50:47

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel là ông Phan Thế Trường, Thành viên BKS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/232-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-co-lien-quan-nguoi-noi-bo-tvk

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ TVK

21-09-2016 13:45:24

Người có liên quan với người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel là bà: Nguyễn Lê Loan vợ ông Nguyễn Minh Hùng, Thành viên BKS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/231-thong-bao-giao-dich-co-phieu-nguoi-co-lien-quan-cua-nguoi-noi-bo

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

01-09-2016 03:33:46

 Người có liên quan của người nội bộ, Bà: Nguyễn Lê Loan vợ Ông: Nguyễn Minh Hùng - TV Ban Kiểm soát thông báo giao dịch cổ phiếu 

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/230-thong-bao-thay-doi-mau-dau

Thông báo thay đổi mẫu dấu

29-08-2016 08:24:18

 Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo thay đổi mẫu con dấu. 

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/103-co-dong/thong-tin-chung/tang-von-co-phieu-quy/229-thong-bao-thay-doi-mau-giay-chung-nhan-so-huu-cp-va-tra-giay-cnshcp

Thông báo thay đổi mẫu giấy chứng nhận sở hữu CP và trả giấy CNSHCP

08-08-2016 09:39:21

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc thay đổi mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và trả sổ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bổ sung cho Cổ đông.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Trụ sở giao dịch

Văn phòng: Tầng 6 - Tòa nhà Viettel - Số 01 Trần Hữu Dực  - P. Mỹ Đình 2 - Q.Nam Từ Liêm - Tp. Hà Nội.

  • Điện thoại: 024.62660165 – 024.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Phụ trách kinh doanh: 0986.494.686

Đại diện miền Trung

Văn phòng: Lô A2-9 Thăng Long, P. Hoà Thọ Đông, Q. Cẩm lệ, TP Đà Nẵng.

  • Điện thoại: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

Đại diện phía Nam

Văn phòng: Lô H42 Khu Tái Định Cư 10ha, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

  • Điện thoại: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404