Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/283-thong-bao-giao-dich-cua-nguoi-noi-bo-vtk

Thông báo giao dịch của người nội bộ VTK

30-11-2020 00:00:00

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel thông báo giao dịch cổ phiếu

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/104-co-dong/thong-tin-chung/co-tuc/275-thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-nhan-co-tuc-nam-2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2019

13-08-2020 09:27:34

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2019

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/237-thong-bao-chot-danh-sach-co-dong-phuc-vu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2020

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

11-03-2020 16:55:34

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian Đại hội: dự kiến 14:00 ngày 14/04/2020 

- Địa điểm tổ chức: Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/265-thong-bao-ve-viec-cap-lai-giay-chung-nhan-co-phan

Thông báo về việc cấp lại giấy chứng nhận cổ phần

20-02-2020 16:55:34

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo về việc cấp lại giấy chứng nhận cổ phần

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/104-co-dong/thong-tin-chung/co-tuc/261-chi-tra-co-tuc-nam-2014-bang-tien-mat-tra-co-tuc-bang-co-phieu-2

Thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2018

08-10-2019 03:53:40

 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách về chi trả cổ tức năm 2018 

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/262-thong-bao-chot-danh-sach-co-dong-phuc-vu-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

12-07-2019 16:55:34

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2019

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian láy ý kiến bằng văn bản dự kiến:  ngày 26/08/2019 đến 05/09/2019 

- Địa điểm tổ chức: Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/255-thong-bao-chot-danh-sach-co-dong-phuc-vu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

15-03-2019 16:55:34

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2019

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian Đại hội: dự kiến 14:00 ngày 16/04/2019 

- Địa điểm tổ chức: Số 1 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung đại hội: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/259-quyet-dinh-ve-viec-chap-thuan-dang-ky-giao-dich-co-phieu-cua-ctcp-tu-van-thiet-ke-viettel

Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Tư Vấn Thiết Kế Viettel

13-12-2018 17:50:47

Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Tư Vấn Thiết Kế Viettel

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/257-upcom

Thông báo chốt danh sách phục vụ Upcom

30-11-2018 15:41:30

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách phục vụ nộp hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Upcom

 

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/256-thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-tvk

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ TVK

15-11-2018 17:50:47

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel là ông Phan Thế Trường, Thành viên BKS thông báo giao dịch cổ phiếu.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/258-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-tvk-4

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ TVK (2)

15-11-2018 17:50:47

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel là ông Phan Thế Trường, Thành viên BKS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/252-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-tvk-2

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ TVK (2)

06-08-2018 17:50:47

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel là ông Phan Thế Trường, Thành viên BKS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/251-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-2

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (2)

01-08-2018 15:41:30

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel là ông Phan Thế Trường, Thành viên BKS thông báo giao dịch cổ phiếu.

 

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/105-co-dong/thong-tin-chung/thay-doi-nhan-su/250-quyet-dinh-thay-doi-nhan-su-2

Quyết định thay đổi nhân sự

01-08-2018 08:52:39

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo quyết định miễn nhiệm giám đốc

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/247-bai-viet-ve-tinh-hinh-co-tuc-nam-2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cũng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

08-05-2018 19:27:35

 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cũng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/105-co-dong/thong-tin-chung/thay-doi-nhan-su/234-quyet-dinh-thay-doi-nhan-su

Quyết định thay đổi nhân sự

30-03-2017 08:52:39

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo quyết định miễn nhiệm phó giám đốc

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/107-co-dong/thong-tin-chung/mua-ban-co-phieu/233-thong-bao-chot-danh-sach-co-dong-phuc-vu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2017

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

30-03-2017 08:41:44

Công ty CP Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/260-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ TVK

24-12-2016 17:50:47

Người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel là ông Phan Thế Trường, Thành viên BKS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/232-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-co-lien-quan-nguoi-noi-bo-tvk

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan người nội bộ TVK

21-09-2016 13:45:24

Người có liên quan với người nội bộ Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Viettel là bà: Nguyễn Lê Loan vợ ông Nguyễn Minh Hùng, Thành viên BKS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu.

/index.php/vi/co-dong/thong-tin-chung/102-co-dong/thong-tin-chung/tinh-hinh-kinh-doanh/231-thong-bao-giao-dich-co-phieu-nguoi-co-lien-quan-cua-nguoi-noi-bo

Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ

01-09-2016 03:33:46

 Người có liên quan của người nội bộ, Bà: Nguyễn Lê Loan vợ Ông: Nguyễn Minh Hùng - TV Ban Kiểm soát thông báo giao dịch cổ phiếu 

Download Template Joomla 3.0 free theme.

Trụ sở giao dịch

Văn phòng: Tầng 3 - Tháp Tây tòa nhà Hancorp - Số 72 Trần Đăng Ninh  - P. Dịch Vọng - Q.Cầu Giấy - Tp. Hà Nội.

  • Điện thoại: 024.62660165 – 024.62660167
  • Fax: 04.62660249
  • Phụ trách kinh doanh: 0986.494.686

Đại diện miền Trung

Văn phòng: Lô A2-9 Thăng Long, P. Hoà Thọ Đông, Q. Cẩm lệ, TP Đà Nẵng.

  • Điện thoại: 0511.62 67 685
  • Fax: 0511.62 67 665

Đại diện phía Nam

Văn phòng: Lô H42 Khu Tái Định Cư 10ha, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.

  • Điện thoại: 08.62.938.408
  • Fax: 08.62.938.404