Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

/index.php/vi/co-dong/tin-co-dong/105-thay-doi-nhan-su/303-nghi-quyet-hdqt-v-v-bau-chu-tich-hdqt

Nghị quyết HĐQT v/v Bầu Chủ tịch HĐQT

10-09-2019 07:27:35

Nghị quyết HĐQT v/v bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

 

 

 

 

 

/index.php/vi/co-dong/tin-co-dong/105-thay-doi-nhan-su/300-cong-bo-thong-tin-ve-don-tu-nhiem-cua-nguoi-noi-bo

Công bố thông tin về đơn từ nhiệm của người nội bộ

12-07-2019 01:37:44

 Công bố thông tin về tiếp nhận đơn từ nhiệm của người nội bộ

/index.php/vi/co-dong/tin-co-dong/107-mua-ban-co-phieu/299-thong-bao-chot-danh-sach-co-dong-phuc-vu-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-duoi-hinh-thuc-lay-y-kien-bang-van-ban

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hính thức lấy ý kiến bằng văn bản

12-07-2019 01:28:10

 Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hính thức lấy ý kiến bằng văn bản

/index.php/vi/co-dong/tin-co-dong/102-tinh-hinh-kinh-doanh/265-thong-bao-chot-danh-sach-co-dong-phuc-vu-len-upcom

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ lên Upcom

30-11-2018 10:33:46

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ lên Upcom

/index.php/vi/co-dong/tin-co-dong/102-tinh-hinh-kinh-doanh/264-thong-bao-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

09-11-2018 10:24:35

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

/index.php/vi/co-dong/tin-co-dong/102-tinh-hinh-kinh-doanh/262-cbtt-ket-qua-giao-dich-cp-cua-nguoi-noi-bo

CBTT Kết quả giao dịch Cp của người nội bộ

03-08-2018 15:36:27

 Công bố thông tin về kết quả giao dịch Cổ phiếu của người nội bộ

/index.php/vi/co-dong/tin-co-dong/105-thay-doi-nhan-su/260-thong-bao-thay-doi-giam-doc-cong-ty

Thông báo thay đổi Giám đốc Công ty

01-08-2018 01:29:27

Công ty Cp Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo thay đổi nhân sự

/index.php/vi/co-dong/tin-co-dong/104-co-tuc/259-thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-nhan-co-tuc-nam-2017-bang-tien

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017

10-07-2018 02:32:01

/index.php/vi/co-dong/tin-co-dong/107-mua-ban-co-phieu/251-thong-bao-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

07-05-2018 16:05:03

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

/index.php/vi/co-dong/tin-co-dong/107-mua-ban-co-phieu/248-thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-thuc-hien-quyen-tham-du-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

19-03-2018 10:47:00

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

/index.php/vi/co-dong/tin-co-dong/102-tinh-hinh-kinh-doanh/247-cong-bo-thong-tin-ve-giao-dich-cua-nguoi-noi-bo

Công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ

20-01-2018 04:38:55

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

/index.php/vi/co-dong/tin-co-dong/102-tinh-hinh-kinh-doanh/246-bao-cao-ket-qua-giao-dich-co-phieu-cua-nguoi-noi-bo-va-nguoi-co-lien-quan

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

06-01-2018 01:34:46

Báo cáo kết quả giao dịch của người nội bộ là ông Nguyễn Đăng Hùng

/index.php/vi/co-dong/tin-co-dong/102-tinh-hinh-kinh-doanh/245-cong-bo-thong-tin-ve-giao-dich-cua-nguoi-noi-bo-va-nguoi-co-lien-quan-cua-nguoi-noi-bo

Công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

14-12-2017 09:58:03

 Công bố thông tin về giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

/index.php/vi/co-dong/tin-co-dong/103-tang-von-co-phieu-quy/243-thay-doi-noi-dung-dang-ky-doanh-nghiep

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

18-09-2017 09:01:23

Giấy phép kinh doanh số 0100109106-075 đang ký lần đầu ngày 23/03/2010 thay đổi lần thứ 6 ngày 13/09/2017. Lý do: Tăng vốn

/index.php/vi/co-dong/tin-co-dong/105-thay-doi-nhan-su/241-thong-bao-bo-nhiem-quyen-pho-giam-doc

Thông báo bổ nhiệm Quyền phó Giám đốc

14-07-2017 03:43:27

Thông báo bổ nhiệm mới Phó Giám đốc

/index.php/vi/co-dong/tin-co-dong/103-tang-von-co-phieu-quy/244-ubck-nha-nuoc-thong-bao-nhan-du-ho-so-bao-cao-phat-hanh

UBCK nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành

22-06-2017 09:15:00

 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành.

/index.php/vi/co-dong/tin-co-dong/104-co-tuc/240-bao-cao-ket-qua-phat-hanh-co-phieu-de-tra-co-tuc-va-phat-hanh-co-phieu-de-tang-von-co-phan-tu-nguon-von-chu-so-huu

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

19-06-2017 10:58:03

/index.php/vi/co-dong/tin-co-dong/104-co-tuc/239-cong-bo-thong-tin-phat-hanh-co-phieu-de-tra-co-tuc-va-phat-hanh-co-phieu-de-tang-von-co-phan-tu-nguon-von-csh

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu đề trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

29-05-2017 10:23:36

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu đề trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

/index.php/vi/co-dong/tin-co-dong/104-co-tuc/238-thong-bao-ve-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

29-05-2017 10:18:26

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền, trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

/index.php/vi/co-dong/tin-co-dong/104-co-tuc/237-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-chi-tra-co-tuc-nam-2016-bang-tien-tra-co-tuc-bang-cp-va-phat-hanh-co-phieu-de-tang-von-co-phan-tu-nguon-von-csh

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, trả cổ tức bằng CP và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH

29-05-2017 10:07:20

Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, trả cổ tức bằng CP và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

TRỤ SỞ GIAO DỊCH

Văn phòng: Tầng 6 - Tòa nhà Viettel 01 Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 

  • Điện thoại: +84 (24) 62 660 165                                                      +84 (24) 62 660 167
  • Fax: +84 (24) 62 660 249
  • Phụ trách kinh doanh: +84 (98) 649 4686

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

Văn phòng: Lô A2-9 Thăng Long, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm lệ, TP. Đà Nẵng

  • Điện thoại: +84 (236) 6 267 685
  • Fax: +84 (236) 6 267 665

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MIỀN NAM

Văn phòng: Lô H42 khu tái định cư 10ha, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

  • Điện thoại: +84 (28) 62 938 408
  • Fax: +84 (28) 62 938 404